2
10/06
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h00 Dự Tọa đàm kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm QT tại HT Thuận Châu - KS Mường Thanh - Giám đốc
3
11/06
8h00 Hội ý về HT 30 năm và HN giao ban 6 tỉnh BTB tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Văn phòng, TT NCUD & TT KH&CN, QLKH, QLKHCNCS
14h00 HĐTV xét giao trực tiếp đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN trong nuôi cá chình lồng tại QT” tại phòng HT 305 - Giám đốc, HĐTV, thành phần mời
4
12/06
8h00 HN phổ biến Luật: PCTN và Tiếp cận thông tin tại HT Sở - Ban Giám đốc; Toàn thể CC,VC của Sở.
8h30 Dự Lễ khởi công công trình xây dựng kho cảng Xăng dầu Hải Hà tại TT Cửa Việt - PGĐ Thiềm
14h00 Thẩm định dự toán nhiệm vụ KHCN cơ sở Sâm Bố Chính tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời.
5
13/06
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
6
14/06
7h00 Đi khảo sát tại đảo Cồn Cỏ - PGĐ Thiềm; các phòng, đơn vị: QLKH, QLCN, TTNCUD
8h30 Dự buổi trao đổi về kinh nghiệm xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH địa phương tại phòng Thạch Hãn - UBND tỉnh - Giám đốc
14h00 Làm việc với UBND huyện đảo Cồn Cỏ - PGĐ Thiềm; các phòng, đơn vị: QLKH, QLCN, TTNCUD
14h00 Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Trồng thử nghiệm cây vừng đen .... tại phòng HT 305 - Giám đốc, HĐTV, thành phần mời
2
10/06
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h00 Dự Tọa đàm kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm QT tại HT Thuận Châu - KS Mường Thanh - Giám đốc
3
11/06
8h00 Hội ý về HT 30 năm và HN giao ban 6 tỉnh BTB tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Văn phòng, TT NCUD & TT KH&CN, QLKH, QLKHCNCS
14h00 HĐTV xét giao trực tiếp đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN trong nuôi cá chình lồng tại QT” tại phòng HT 305 - Giám đốc, HĐTV, thành phần mời
4
12/06
8h00 HN phổ biến Luật: PCTN và Tiếp cận thông tin tại HT Sở - Ban Giám đốc; Toàn thể CC,VC của Sở.
8h30 Dự Lễ khởi công công trình xây dựng kho cảng Xăng dầu Hải Hà tại TT Cửa Việt - PGĐ Thiềm
14h00 Thẩm định dự toán nhiệm vụ KHCN cơ sở Sâm Bố Chính tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời.
5
13/06
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
6
14/06
7h00 Đi khảo sát tại đảo Cồn Cỏ - PGĐ Thiềm; các phòng, đơn vị: QLKH, QLCN, TTNCUD
8h30 Dự buổi trao đổi về kinh nghiệm xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH địa phương tại phòng Thạch Hãn - UBND tỉnh - Giám đốc
14h00 Làm việc với UBND huyện đảo Cồn Cỏ - PGĐ Thiềm; các phòng, đơn vị: QLKH, QLCN, TTNCUD
14h00 Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Trồng thử nghiệm cây vừng đen .... tại phòng HT 305 - Giám đốc, HĐTV, thành phần mời
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch