THỨ NGÀY NỘI DUNG
2
10/05
Sáng
7h00: Chào cờ tại HT Sở - Ban Giám đốc, Toàn thể CBCNVC Khối VP Sở, Liên hiệp Hội.
9h00: Hội ý tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc.
Chiều
14h00: Họp Đảng ủy tại phòng HT 305 - Đảng ủy
14h30: HN cán bộ chủ chốt tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng, đơn vị của Sở; Trưởng, phó các Đoàn thể.
15h00: Góp ý phim 15 năm CNSH tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Ban Giám đốc TT NCD; Trưởng các phòng; Chi cục trưởng.
3
11/05
Sáng
7h30: Kiểm tra đề tài chanh leo tại Hướng Hóa - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH. [2386]
8h00: Dự họp BCĐ cuộc thi “Tin học trẻ” tại HT tầng 2-Tỉnh đoàn - PGĐ Thắng
10h00: Dự HN thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng TT Giám sát điều hành thông minh ... tại phòng họp 201-Sở KHĐT - PGĐ Thiềm
Chiều
4
12/05
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
5
13/05
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
6
14/05
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: Kiểm tra giữa kỳ đề tài thuốc lá tại Gio Linh - Giám đốc; PGĐ Thiềm, HĐTĐ.
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
2
10/05
Sáng
7h00: Chào cờ tại HT Sở - Ban Giám đốc, Toàn thể CBCNVC Khối VP Sở, Liên hiệp Hội.
9h00: Hội ý tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc.
Chiều
14h00: Họp Đảng ủy tại phòng HT 305 - Đảng ủy
14h30: HN cán bộ chủ chốt tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng, đơn vị của Sở; Trưởng, phó các Đoàn thể.
15h00: Góp ý phim 15 năm CNSH tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Ban Giám đốc TT NCD; Trưởng các phòng; Chi cục trưởng.
3
11/05
Sáng
7h30: Kiểm tra đề tài chanh leo tại Hướng Hóa - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH. [2386]
8h00: Dự họp BCĐ cuộc thi “Tin học trẻ” tại HT tầng 2-Tỉnh đoàn - PGĐ Thắng
10h00: Dự HN thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng TT Giám sát điều hành thông minh ... tại phòng họp 201-Sở KHĐT - PGĐ Thiềm
Chiều
4
12/05
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
5
13/05
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
6
14/05
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: Kiểm tra giữa kỳ đề tài thuốc lá tại Gio Linh - Giám đốc; PGĐ Thiềm, HĐTĐ.
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.