2
13/07
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
15h00 Hội ý tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; BTV Đảng ủy; đ/c Trang
3
14/07
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h30 Dự HN tại HT tầng 3- Đảng ủy Khối CC&DN - Giám đốc, PGĐ Thắng
4
15/07
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h00 Kiểm tra giữa kỳ nhiệm vụ TXTCN của TT KT TĐC tại TTKT - Ban Giám đốc, HĐKH
5
16/07
7h30 Dự HN BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 32 tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc
7h30 Dự Lễ khai mạc Cuộc thi Tin học trẻ tại HT Trường THPT Đông Hà - PGĐ Thắng
14h00 Dự họp tại phòng họp tầng 2 - TT PVHCC - PGĐ Thắng
15h00 Làm việc với Trường ĐHKH Huế tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; phòng QLKH.
16h00 Dự Bế mạc Cuộc thi Tin học trẻ tại HT Trường THPT Đông Hà - PGĐ Thắng
6
17/07
7h30 Dự Lễ khai mạc “Triễn lãm giới thiệu các sản phẩm OCOP ...” tại Công viên Lê Duẩn - PGĐ Thắng
8h00 Thẩm định dự toán các đề tài cấp tỉnh tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ thẩm định, thành phần mời.
14h00 Kiểm tra giữa kỳ nhiệm vụ TXTCN của Trạm Nấm tại Cam Lộ - Ban Giám đốc, HĐKH.
2
13/07
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
15h00 Hội ý tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; BTV Đảng ủy; đ/c Trang
3
14/07
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h30 Dự HN tại HT tầng 3- Đảng ủy Khối CC&DN - Giám đốc, PGĐ Thắng
4
15/07
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h00 Kiểm tra giữa kỳ nhiệm vụ TXTCN của TT KT TĐC tại TTKT - Ban Giám đốc, HĐKH
5
16/07
7h30 Dự HN BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 32 tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc
7h30 Dự Lễ khai mạc Cuộc thi Tin học trẻ tại HT Trường THPT Đông Hà - PGĐ Thắng
14h00 Dự họp tại phòng họp tầng 2 - TT PVHCC - PGĐ Thắng
15h00 Làm việc với Trường ĐHKH Huế tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; phòng QLKH.
16h00 Dự Bế mạc Cuộc thi Tin học trẻ tại HT Trường THPT Đông Hà - PGĐ Thắng
6
17/07
7h30 Dự Lễ khai mạc “Triễn lãm giới thiệu các sản phẩm OCOP ...” tại Công viên Lê Duẩn - PGĐ Thắng
8h00 Thẩm định dự toán các đề tài cấp tỉnh tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ thẩm định, thành phần mời.
14h00 Kiểm tra giữa kỳ nhiệm vụ TXTCN của Trạm Nấm tại Cam Lộ - Ban Giám đốc, HĐKH.
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch