THỨ NGÀY NỘI DUNG
2
06/12
Sáng
8h00: Dự họp trực tuyến Diễn đàn cấp cao thường niên về CN 4.0 tại phòng Hiền Lương-UBND tỉnh - PGĐ Thắng [00340]
Chiều
14h00: Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Cá chình ...tại phòng HT 305 - Giám đốc; PGĐ Thiềm; HĐKH; thành phần mời.
3
07/12
Sáng
8h00: Họp HĐND tỉnh khóa VIII - Giám đốc [00340]
Chiều
13h30: Họp HĐND tỉnh khóa VIII - Giám đốc
4
08/12
Sáng
8h00: Họp HĐND tỉnh khóa VIII - Giám đốc [00340]
Chiều
13h30: Họp HĐND tỉnh khóa VIII - Giám đốc
13h30: Dự HN trực tuyến về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại - PGĐ Thiềm; TTNCUD.
5
09/12
Sáng
8h00: Họp HĐND tỉnh khóa VIII - Giám đốc [00340]
Chiều
13h30: Họp HĐND tỉnh khóa VIII - Giám đốc
6
10/12
Sáng
7h30: Hội thảo vai trò của đo lường trong cuộc CMCN 4.0 tại HT Sở - Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; thành phần mời.
Chiều
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
2
06/12
Sáng
8h00: Dự họp trực tuyến Diễn đàn cấp cao thường niên về CN 4.0 tại phòng Hiền Lương-UBND tỉnh - PGĐ Thắng [00340]
Chiều
14h00: Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Cá chình ...tại phòng HT 305 - Giám đốc; PGĐ Thiềm; HĐKH; thành phần mời.
3
07/12
Sáng
8h00: Họp HĐND tỉnh khóa VIII - Giám đốc [00340]
Chiều
13h30: Họp HĐND tỉnh khóa VIII - Giám đốc
4
08/12
Sáng
8h00: Họp HĐND tỉnh khóa VIII - Giám đốc [00340]
Chiều
13h30: Họp HĐND tỉnh khóa VIII - Giám đốc
13h30: Dự HN trực tuyến về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại - PGĐ Thiềm; TTNCUD.
5
09/12
Sáng
8h00: Họp HĐND tỉnh khóa VIII - Giám đốc [00340]
Chiều
13h30: Họp HĐND tỉnh khóa VIII - Giám đốc
6
10/12
Sáng
7h30: Hội thảo vai trò của đo lường trong cuộc CMCN 4.0 tại HT Sở - Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; thành phần mời.
Chiều
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.