THỨ NGÀY NỘI DUNG
2
18/10
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
3
19/10
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
4
20/10
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
5
21/10
Sáng
8h00: Kiểm tra đánh giá giữa kỳ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở ....nuôi cá Lăng ....tại huyện Vĩnh Linh Giám đốc; PGĐ Thiềm; HĐKH - Giám đốc; PGĐ Thiềm; HĐKH [2386]
Chiều
14h00: Hội đồng thẩm định nội dung nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh ... Sản xuất, chế biến va tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ ... tại phòng HT 305. - Giám đốc; PGĐ Thiềm; HĐKH; thành phần mời
16h00: Ký kết chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN với Hội Nông dân tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; phòng QLKH, phòng QLCN&SHTT; TTNCUD&TT KH&CN
6
22/10
Sáng
8h00: Họp Hội đồng thẩm định ảnh Địa chí tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐTĐ
Chiều
14h00: Hội đồng thẩm định danh mục nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở đợt 2 tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐKH.
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
2
18/10
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
3
19/10
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
4
20/10
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
5
21/10
Sáng
8h00: Kiểm tra đánh giá giữa kỳ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở ....nuôi cá Lăng ....tại huyện Vĩnh Linh Giám đốc; PGĐ Thiềm; HĐKH - Giám đốc; PGĐ Thiềm; HĐKH [2386]
Chiều
14h00: Hội đồng thẩm định nội dung nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh ... Sản xuất, chế biến va tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ ... tại phòng HT 305. - Giám đốc; PGĐ Thiềm; HĐKH; thành phần mời
16h00: Ký kết chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN với Hội Nông dân tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; phòng QLKH, phòng QLCN&SHTT; TTNCUD&TT KH&CN
6
22/10
Sáng
8h00: Họp Hội đồng thẩm định ảnh Địa chí tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐTĐ
Chiều
14h00: Hội đồng thẩm định danh mục nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở đợt 2 tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐKH.
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.