2
24/02
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
13h30 Khảo sát tại Vĩnh Linh - Giám đốc, phòng QLCN &SHTT
3
25/02
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h00 Dự Hội nghị tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc
4
26/02
8h00 Sinh hoạt Chi bộ khối VP Sở tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, toàn thể ĐV Khối VP Sở
14h00 HĐ nghiệm thu đề tài .. Probiotic tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, thành phần mời
5
27/02
8h00 Dự Lễ khởi công Khu bên cảng Mỹ Thủy tại xã Hải An - PGĐ Thắng
14h00 Hội đồng thẩm định dự án SX các chế phẩm từ cây dược liệu tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐTĐ
6
28/02
8h00 Dự Lễ khởi công kho xăng dầu Việt Lào tại xã Triệu An - PGĐ Thiềm
8h00 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐ xét tuyển.
14h00 Dự HN tổng kết công tác báo chí năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 tại HT Tỉnh ủy - PGĐ Thắng
7
29/02
7h30 Xét tuyển viên chức tại TT NCUD - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐXT
14h00 Xét tuyển viên chức tại TT NCUD - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐXT
cn
01/03
7h30 Xét tuyển viên chức tại TT NCUD - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐXT
14h00 Xét tuyển viên chức tại TT NCUD - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐXT
2
24/02
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
13h30 Khảo sát tại Vĩnh Linh - Giám đốc, phòng QLCN &SHTT
3
25/02
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h00 Dự Hội nghị tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc
4
26/02
8h00 Sinh hoạt Chi bộ khối VP Sở tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, toàn thể ĐV Khối VP Sở
14h00 HĐ nghiệm thu đề tài .. Probiotic tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, thành phần mời
5
27/02
8h00 Dự Lễ khởi công Khu bên cảng Mỹ Thủy tại xã Hải An - PGĐ Thắng
14h00 Hội đồng thẩm định dự án SX các chế phẩm từ cây dược liệu tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐTĐ
6
28/02
8h00 Dự Lễ khởi công kho xăng dầu Việt Lào tại xã Triệu An - PGĐ Thiềm
8h00 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐ xét tuyển.
14h00 Dự HN tổng kết công tác báo chí năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 tại HT Tỉnh ủy - PGĐ Thắng
7
29/02
7h30 Xét tuyển viên chức tại TT NCUD - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐXT
14h00 Xét tuyển viên chức tại TT NCUD - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐXT
cn
01/03
7h30 Xét tuyển viên chức tại TT NCUD - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐXT
14h00 Xét tuyển viên chức tại TT NCUD - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐXT
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch