THỨ NGÀY NỘI DUNG
2
30/01
Sáng
9h00: Họp Ban Giám đốc tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc
Chiều
3
31/01
Sáng
8h00: Dự HN triển khai nhiệm vụ công tác phong trào toàn dân BVANTQ năm 2023 .. tại HT Công an tỉnh - Giám đốc [00340]
Chiều
14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt tại HT Sở - Ban Giám đốc; toàn thể Khối VP Sở; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở.
4
01/02
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
15h00: Họp Đảng ủy tại phòng HT 305 - Đảng ủy
5
02/02
Sáng
8h00: Dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 tại HT UBND tỉnh - Giám đốc [00340]
Chiều
13h30: HN tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại HT Sở - Ban Giám đốc; Toàn thể CCVC và người lao động.
6
03/02
Sáng
8h00: Dự họp phiên toàn thể UBND tỉnh … tại HT UBND tỉnh - Giám đốc [00340]
Chiều
14h00: Dự HN trực tuyến phiên họp thứ 3 của BCĐ CCHC của CP …tại HT UBND tỉnh - PGĐ Hoàng
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
2
30/01
Sáng
9h00: Họp Ban Giám đốc tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc
Chiều
3
31/01
Sáng
8h00: Dự HN triển khai nhiệm vụ công tác phong trào toàn dân BVANTQ năm 2023 .. tại HT Công an tỉnh - Giám đốc [00340]
Chiều
14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt tại HT Sở - Ban Giám đốc; toàn thể Khối VP Sở; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở.
4
01/02
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
15h00: Họp Đảng ủy tại phòng HT 305 - Đảng ủy
5
02/02
Sáng
8h00: Dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 tại HT UBND tỉnh - Giám đốc [00340]
Chiều
13h30: HN tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại HT Sở - Ban Giám đốc; Toàn thể CCVC và người lao động.
6
03/02
Sáng
8h00: Dự họp phiên toàn thể UBND tỉnh … tại HT UBND tỉnh - Giám đốc [00340]
Chiều
14h00: Dự HN trực tuyến phiên họp thứ 3 của BCĐ CCHC của CP …tại HT UBND tỉnh - PGĐ Hoàng
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.