THỨ NGÀY NỘI DUNG
2
28/11
Sáng
7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
Chiều
13h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
14h00: Dự HĐTĐ chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tại phòng họp Hòa Bình - PGĐ Thiềm
3
29/11
Sáng
7h00: Khám sức khỏe định kỳ tại phòng QLSK cán bộ - Ban Giám đốc; thành phần đăng ký.
7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
Chiều
13h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
14h00: Họp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án MUa sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh QT tại PH 201-Sở KHĐT - PGĐ Hoàng
4
30/11
Sáng
8h00: Dự HN lần thứ 10, BCH ĐB tỉnh tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc [00340]
Chiều
14h00: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
14h00: Thẩm định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Đề tài Quế tại phòng HT 305 - PGĐ Hoàng; Tổ thẩm định.
15h30: Thẩm định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Đề tài NSCL tại phòng HT 305 - PGĐ Hoàng; Tổ thẩm định.
5
01/12
Sáng
7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
Chiều
13h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
14h00: Thẩm định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Đề tài Hàu răng cưa tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm; Tổ thẩm định.
15h30: Thẩm định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đề tài Kiểm soát dịch bệnh tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm; Tổ thẩm định.
6
02/12
Sáng
7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
Chiều
13h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
2
28/11
Sáng
7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
Chiều
13h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
14h00: Dự HĐTĐ chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tại phòng họp Hòa Bình - PGĐ Thiềm
3
29/11
Sáng
7h00: Khám sức khỏe định kỳ tại phòng QLSK cán bộ - Ban Giám đốc; thành phần đăng ký.
7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
Chiều
13h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
14h00: Họp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án MUa sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh QT tại PH 201-Sở KHĐT - PGĐ Hoàng
4
30/11
Sáng
8h00: Dự HN lần thứ 10, BCH ĐB tỉnh tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc [00340]
Chiều
14h00: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
14h00: Thẩm định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Đề tài Quế tại phòng HT 305 - PGĐ Hoàng; Tổ thẩm định.
15h30: Thẩm định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Đề tài NSCL tại phòng HT 305 - PGĐ Hoàng; Tổ thẩm định.
5
01/12
Sáng
7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
Chiều
13h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
14h00: Thẩm định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Đề tài Hàu răng cưa tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm; Tổ thẩm định.
15h30: Thẩm định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đề tài Kiểm soát dịch bệnh tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm; Tổ thẩm định.
6
02/12
Sáng
7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
Chiều
13h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại NK Tỉnh ủy (từ 28/11 đến 02/12/2022) - Giám đốc; PGĐ Thắng [00340]
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.