THỨ NGÀY NỘI DUNG
2
13/09
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
3
14/09
Sáng
8h00: Họp HĐTV đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia ... tại HT Sở - Ban Giám đốc; HĐTV; thành phần mời.
Chiều
14h00: HĐ tư vấn tuyển chọn đơn vị,c á nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh :”Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê ...” HT Sở - Ban Giám đốc; HĐKH; thành phần mời.
4
15/09
Sáng
8h00: Dự HN trực tuyến xây dựng KH phát triển KTXH ... năm 2022 tại phòng Hiền Lương-UBND tỉnh - PGĐ Thắng [00340]
Chiều
14h00: Dự HN trực tuyến toàn quốc: Đội ngũ trí thức KH&VN ... tại phòng Hiền Lương-UBND tỉnh - Giám đốc [00340]
5
16/09
Sáng
7h00: Làm việc với phòng NN&PTNT huyện Hướng Hóa - Giám đốc; phòng QLCN&SHTT [2386]
8h00: Dự HN trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tại HT UBND tỉnh - PGĐ Thắng [00340]
Chiều
6
17/09
Sáng
7h30: Làm việc với Sở Tài chính tại Sở Tài chính - Giám đốc; phòng KHTC; KTT; Giám đốc và KT của: TTKT TĐC và TTNCUD. [00340]
8h00: Làm việc với phòng KT_HT huyện Gio Linh - PGĐ Thiềm, phòng QLKH, phòng QLCN&SHTT [2386]
Chiều
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
2
13/09
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
3
14/09
Sáng
8h00: Họp HĐTV đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia ... tại HT Sở - Ban Giám đốc; HĐTV; thành phần mời.
Chiều
14h00: HĐ tư vấn tuyển chọn đơn vị,c á nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh :”Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê ...” HT Sở - Ban Giám đốc; HĐKH; thành phần mời.
4
15/09
Sáng
8h00: Dự HN trực tuyến xây dựng KH phát triển KTXH ... năm 2022 tại phòng Hiền Lương-UBND tỉnh - PGĐ Thắng [00340]
Chiều
14h00: Dự HN trực tuyến toàn quốc: Đội ngũ trí thức KH&VN ... tại phòng Hiền Lương-UBND tỉnh - Giám đốc [00340]
5
16/09
Sáng
7h00: Làm việc với phòng NN&PTNT huyện Hướng Hóa - Giám đốc; phòng QLCN&SHTT [2386]
8h00: Dự HN trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tại HT UBND tỉnh - PGĐ Thắng [00340]
Chiều
6
17/09
Sáng
7h30: Làm việc với Sở Tài chính tại Sở Tài chính - Giám đốc; phòng KHTC; KTT; Giám đốc và KT của: TTKT TĐC và TTNCUD. [00340]
8h00: Làm việc với phòng KT_HT huyện Gio Linh - PGĐ Thiềm, phòng QLKH, phòng QLCN&SHTT [2386]
Chiều
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.