2
21/09
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
3
22/09
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
4
23/09
8h00 Hội đồng thẩm định nhiệm vụ KHCN cơ sở đồ chơi trẻ em của TT TĐC tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐKH.
10h00 Hội đồng thẩm định nhiệm vụ TXTCN của Trạm Nấm tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐKH.
14h00 Làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh - Ban Giám đốc; phòng QLKH, QLCN&SHTT, Chi cục TĐC.
5
24/09
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh Giảo cổ lam tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, PGĐ Thắng; HĐKH; thành phần mời
6
25/09
8h00 Hội đồng thẩm định nội dung nhiệm vụ KHCN cơ sở Quản lý phương tiện...tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐKH.
14h00 Dự họp tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc
2
21/09
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
3
22/09
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
4
23/09
8h00 Hội đồng thẩm định nhiệm vụ KHCN cơ sở đồ chơi trẻ em của TT TĐC tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐKH.
10h00 Hội đồng thẩm định nhiệm vụ TXTCN của Trạm Nấm tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐKH.
14h00 Làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh - Ban Giám đốc; phòng QLKH, QLCN&SHTT, Chi cục TĐC.
5
24/09
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh Giảo cổ lam tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, PGĐ Thắng; HĐKH; thành phần mời
6
25/09
8h00 Hội đồng thẩm định nội dung nhiệm vụ KHCN cơ sở Quản lý phương tiện...tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐKH.
14h00 Dự họp tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch