2
02/12
7h00 Đi công tác các tỉnh phía Nam - PGĐ Thiềm, đoàn công tác
7h30 Dự HN Tỉnh ủy tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc
13h30 Dự HN Tỉnh ủy tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc
3
03/12
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
16h00 HN công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng tại HT Sở - Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; toàn thể Khối VP Sở.
4
04/12
8h00 Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Giám đốc
13h30 Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Giám đốc
5
05/12
8h00 Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Giám đốc
8h00 Kiểm tra côn tác BMNN tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, VP
14h00 Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Giám đốc
6
06/12
8h00 Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Giám đốc
14h00 Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Giám đốc
2
02/12
7h00 Đi công tác các tỉnh phía Nam - PGĐ Thiềm, đoàn công tác
7h30 Dự HN Tỉnh ủy tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc
13h30 Dự HN Tỉnh ủy tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc
3
03/12
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
16h00 HN công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng tại HT Sở - Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; toàn thể Khối VP Sở.
4
04/12
8h00 Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Giám đốc
13h30 Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Giám đốc
5
05/12
8h00 Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Giám đốc
8h00 Kiểm tra côn tác BMNN tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, VP
14h00 Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Giám đốc
6
06/12
8h00 Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Giám đốc
14h00 Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Giám đốc
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch