2
14/10
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
15h00 Dự lễ tổng kết cuộc thi sáng tạo trẻ tại UBND tỉnh - PGĐ Thiềm.
3
15/10
8h30 Dự Lễ khởi công công trình: Hệ thống cấp nước KTT Đông Nam QT tại thôn Kim Long- xã Hải Quế - Giám đốc
14h00 Họp Hội đồng xác định giá khởi điểm thanh lý tài sản tại tại phòng HT 305 - Giám đốc, Hội đồng.
4
16/10
8h00 Họp thông qua danh mục đề tài cấp tỉnh tại phòng HT305 - Ban Giám đốc; Các đ/c: Tường, Hoàng, Hương,Nam, Tâm, Sáu, Tiến, Dinh, Bảo Quốc.
14h00 HĐ nghiệm thu đề tài của Sở GD-ĐT tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, HĐKH, thành phần mời.
5
17/10
8h00 Làm việc với TT Tỉnh ủy về Đại hội LHH - Giám đốc
14h00 Họp tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đề tài: Nghiên cứu bảo tồn văn hóa phi vật thể.... tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ tư vấn.
15h00 Họp tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đề tài Cá chình tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ tư vấn.
6
18/10
7h30 Dự ĐH ĐB các dân tộc thiểu số tại Nhà khách Tỉnh ủy - PGĐ Thiềm
14h00 Kiểm tra dự án thuộc CT NTMN tại Cam Lộ - Ban Giám đốc, Đoàn Kiểm tra.
2
14/10
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
15h00 Dự lễ tổng kết cuộc thi sáng tạo trẻ tại UBND tỉnh - PGĐ Thiềm.
3
15/10
8h30 Dự Lễ khởi công công trình: Hệ thống cấp nước KTT Đông Nam QT tại thôn Kim Long- xã Hải Quế - Giám đốc
14h00 Họp Hội đồng xác định giá khởi điểm thanh lý tài sản tại tại phòng HT 305 - Giám đốc, Hội đồng.
4
16/10
8h00 Họp thông qua danh mục đề tài cấp tỉnh tại phòng HT305 - Ban Giám đốc; Các đ/c: Tường, Hoàng, Hương,Nam, Tâm, Sáu, Tiến, Dinh, Bảo Quốc.
14h00 HĐ nghiệm thu đề tài của Sở GD-ĐT tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, HĐKH, thành phần mời.
5
17/10
8h00 Làm việc với TT Tỉnh ủy về Đại hội LHH - Giám đốc
14h00 Họp tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đề tài: Nghiên cứu bảo tồn văn hóa phi vật thể.... tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ tư vấn.
15h00 Họp tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đề tài Cá chình tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ tư vấn.
6
18/10
7h30 Dự ĐH ĐB các dân tộc thiểu số tại Nhà khách Tỉnh ủy - PGĐ Thiềm
14h00 Kiểm tra dự án thuộc CT NTMN tại Cam Lộ - Ban Giám đốc, Đoàn Kiểm tra.
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch