2
23/11
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
3
24/11
8h00 Hội đồng sơ tuyển cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐ
8h00 Dự HN trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật...tại phòng Hiền Lương- UBND tỉnh - PGĐ Thắng
14h00 Thẩm định dự toán NVTXTCN tại phòng HT 305 - Giám đốc; Tổ thẩm định.
4
25/11
7h00 Kiểm tra việc thực hiện dự án NTMN tại Hướng Phùng - Ban Giám đốc; HĐKH
5
26/11
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
15h00 Sinh hoạt Chi bộ của Khối VP Sở tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; toàn thể ĐV Khối VP Sở.
6
27/11
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h00 Thi Tìm hiểu CCHC năm 2020 tại Hội trường Sở - Ban Giám đốc; Toàn thể CCVC.
2
23/11
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
3
24/11
8h00 Hội đồng sơ tuyển cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐ
8h00 Dự HN trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật...tại phòng Hiền Lương- UBND tỉnh - PGĐ Thắng
14h00 Thẩm định dự toán NVTXTCN tại phòng HT 305 - Giám đốc; Tổ thẩm định.
4
25/11
7h00 Kiểm tra việc thực hiện dự án NTMN tại Hướng Phùng - Ban Giám đốc; HĐKH
5
26/11
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
15h00 Sinh hoạt Chi bộ của Khối VP Sở tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; toàn thể ĐV Khối VP Sở.
6
27/11
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h00 Thi Tìm hiểu CCHC năm 2020 tại Hội trường Sở - Ban Giám đốc; Toàn thể CCVC.
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch