2
11/02
7h00 Chào cờ tại HT Sở - Ban Giám đốc, Toàn thể CBCNVC Khối VP Sở, TT Thông tin &TK KH&CN, Liên hiệp Hội.
7h30 Tham dự Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại TT NCUD&TTKHCN - Ban Giám đốc;Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở
9h00 Gặp mặt đầu năm tại HT Sở - Ban Giám đốc; Toàn thể Khối văn phòng Sở
3
12/02
7h30 Thăm và kiểm tra tình hình ra quân SX đầu năm tại một số địa phương - Giám đốc
15h00 Công bố Quyết định thành lập TT NCUD và TTKH&CN; QĐ Bổ nhiệm GĐ tại HT Sở - BGĐ; Trưởng phó các đơn vị; Toàn thể Khối VP Sở, Trung tâm NCUD và TT KH&CN
4
13/02
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
5
14/02
7h00 Dự Lễ ra quân chỉnh trang xây dựng NTM tại Cam Chính, Cam Lộ - PGĐ Thiềm
15h00 Dự họp tại Tỉnh ủy - Giám đốc
6
15/02
8h00 Rà soát nhiệm vụ TXTCN TT NCUD&TTKH&CN tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, phòng QLKHCNCS, TT NCUD
14h00 Rà soát nhiệm vụ TXTCN TT NCUD&TTKH&CN tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, phòng QLKHCNCS, TT NCUD
2
11/02
7h00 Chào cờ tại HT Sở - Ban Giám đốc, Toàn thể CBCNVC Khối VP Sở, TT Thông tin &TK KH&CN, Liên hiệp Hội.
7h30 Tham dự Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại TT NCUD&TTKHCN - Ban Giám đốc;Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở
9h00 Gặp mặt đầu năm tại HT Sở - Ban Giám đốc; Toàn thể Khối văn phòng Sở
3
12/02
7h30 Thăm và kiểm tra tình hình ra quân SX đầu năm tại một số địa phương - Giám đốc
15h00 Công bố Quyết định thành lập TT NCUD và TTKH&CN; QĐ Bổ nhiệm GĐ tại HT Sở - BGĐ; Trưởng phó các đơn vị; Toàn thể Khối VP Sở, Trung tâm NCUD và TT KH&CN
4
13/02
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
5
14/02
7h00 Dự Lễ ra quân chỉnh trang xây dựng NTM tại Cam Chính, Cam Lộ - PGĐ Thiềm
15h00 Dự họp tại Tỉnh ủy - Giám đốc
6
15/02
8h00 Rà soát nhiệm vụ TXTCN TT NCUD&TTKH&CN tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, phòng QLKHCNCS, TT NCUD
14h00 Rà soát nhiệm vụ TXTCN TT NCUD&TTKH&CN tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, phòng QLKHCNCS, TT NCUD
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch