THỨ NGÀY NỘI DUNG
2
26/02
Sáng
8h30: Họp sơ tuyển danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị.
Chiều
14h00: Mở hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cơ sở 2024 tại phòng HT 305 - PGĐ Hoàng, Tổ mở hồ sơ.
15h00: Sinh hoạt Chi bộ tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; toàn thể ĐV khối VP Sở.
3
27/02
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
4
28/02
Sáng
8h00: Kiểm tra mô hình Dừa xiêm tại Triệu Giang -Hải Lăng - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐKT. [00440]
Chiều
14h00: Kiểm tra mô hình Đậu đen tại Triệu Nguyên - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐKT. [00440]
14h00: Làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại HT UBND tỉnh - PGĐ Thắng [00340]
5
29/02
Sáng
8h00: Họp sơ tuyển danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh tại phòng HT 305 (lần 2) - Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị.
Chiều
14h00: Thẩm định thuyết minh và dự toán nhiệm vụ KHCN năm 2024 của TT Kỹ thuật TĐC tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; phòng QLKH; phòng KHTC; phòng QL TĐC; TT kỹ thuật.
6
01/03
Sáng
8h00: Thẩm định thuyết minh và dự toán nhiệm vụ KHCN năm 2024 của TT NC, CGCN&ĐMST tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; phòng QLKH; phòng KHTC; TT NCCGCN&ĐMST.
Chiều
14h00: Thẩm định thuyết minh và dự toán nhiệm vụ KHCN năm 2024 của TT NC, CGCN&ĐMST tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; phòng QLKH; phòng KHTC; TT NCCGCN&ĐMST.
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
2
26/02
Sáng
8h30: Họp sơ tuyển danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị.
Chiều
14h00: Mở hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cơ sở 2024 tại phòng HT 305 - PGĐ Hoàng, Tổ mở hồ sơ.
15h00: Sinh hoạt Chi bộ tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; toàn thể ĐV khối VP Sở.
3
27/02
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
4
28/02
Sáng
8h00: Kiểm tra mô hình Dừa xiêm tại Triệu Giang -Hải Lăng - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐKT. [00440]
Chiều
14h00: Kiểm tra mô hình Đậu đen tại Triệu Nguyên - Giám đốc; PGĐ Hoàng; HĐKT. [00440]
14h00: Làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại HT UBND tỉnh - PGĐ Thắng [00340]
5
29/02
Sáng
8h00: Họp sơ tuyển danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh tại phòng HT 305 (lần 2) - Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị.
Chiều
14h00: Thẩm định thuyết minh và dự toán nhiệm vụ KHCN năm 2024 của TT Kỹ thuật TĐC tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; phòng QLKH; phòng KHTC; phòng QL TĐC; TT kỹ thuật.
6
01/03
Sáng
8h00: Thẩm định thuyết minh và dự toán nhiệm vụ KHCN năm 2024 của TT NC, CGCN&ĐMST tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; phòng QLKH; phòng KHTC; TT NCCGCN&ĐMST.
Chiều
14h00: Thẩm định thuyết minh và dự toán nhiệm vụ KHCN năm 2024 của TT NC, CGCN&ĐMST tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; phòng QLKH; phòng KHTC; TT NCCGCN&ĐMST.
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.