2
25/05
8h00 Hội ý Tổ Nghị quyết 31 tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Chi cục TĐC, QLKH, QLCN&SHTT.
15h00 Họp Chi bộ Khối VP Sở tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Toàn thể ĐV khối VP Sở.
3
26/05
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h00 Làm việc với Sở KH&CN Quảng Bình tại phòng HT 3 - PGĐ Thiềm, phòng QLCN&SHTT.
4
27/05
7h30 Dự HN triển khai Điều lệ CĐVN tại HT LĐLĐ tỉnh - PGĐ Thiềm
14h00 Họp Hội đồng thẩm định nội dung đề tài Vanilla tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐTV, thành phần mời.
5
28/05
8h00 Họp Hội đồng thẩm định nội dung đề tài Lan Kim tuyến tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐTV, thành phần mời.
14h00 Hội đồng thẩm định dự án KHCN CNC tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời
6
29/05
7h30 Dự HN toàn quốc hệ thống VP Điều phối NTM .. tại KS Mường Thanh - PGĐ Thiềm
8h00 Dự HN Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc (trực tuyến) - Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở
2
25/05
8h00 Hội ý Tổ Nghị quyết 31 tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Chi cục TĐC, QLKH, QLCN&SHTT.
15h00 Họp Chi bộ Khối VP Sở tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Toàn thể ĐV khối VP Sở.
3
26/05
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
14h00 Làm việc với Sở KH&CN Quảng Bình tại phòng HT 3 - PGĐ Thiềm, phòng QLCN&SHTT.
4
27/05
7h30 Dự HN triển khai Điều lệ CĐVN tại HT LĐLĐ tỉnh - PGĐ Thiềm
14h00 Họp Hội đồng thẩm định nội dung đề tài Vanilla tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐTV, thành phần mời.
5
28/05
8h00 Họp Hội đồng thẩm định nội dung đề tài Lan Kim tuyến tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐTV, thành phần mời.
14h00 Hội đồng thẩm định dự án KHCN CNC tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời
6
29/05
7h30 Dự HN toàn quốc hệ thống VP Điều phối NTM .. tại KS Mường Thanh - PGĐ Thiềm
8h00 Dự HN Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc (trực tuyến) - Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch