2
29/05
7h30 Dự Lễ tuyên dương học sinh đạt giải Hội thi KHKT quốc tế tại Trường THPT TX Quảng Trị - Giám đốc
3
30/05
14h00 Dự HN trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tại P307-UBND tỉnh - Giám đốc
4
31/05
7h30 Dự HT xây dựng chính sách đặc thù và tiếp cận mới trong hỗ trợ tại KS Sài Gòn - PGĐ Thiềm
8h30 Làm việc với huyện Ủy Đakrông - Giám đốc
14h00 Làm việc với UBND huyện Đakrông - Ban Giám đốc, QLKH, QLKHCNCS, KHTC
5
01/06
16h00 Dự mít tin hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 tại Cửa Tùng - PGĐ Bình
6
02/06
7h30 Dự Hội thi "Tuổi trẻ với công tác bảo vệ Môi trường" tại Hội trường Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị - PGĐ Thiềm
13h30 Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng Sở tại HT - Ban Giám đốc, Đảng ủy, Toàn thể ĐV khối VP Sở, thành phần mời
7
27/05
2
29/05
7h30 Dự Lễ tuyên dương học sinh đạt giải Hội thi KHKT quốc tế tại Trường THPT TX Quảng Trị - Giám đốc
3
30/05
14h00 Dự HN trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tại P307-UBND tỉnh - Giám đốc
4
31/05
7h30 Dự HT xây dựng chính sách đặc thù và tiếp cận mới trong hỗ trợ tại KS Sài Gòn - PGĐ Thiềm
8h30 Làm việc với huyện Ủy Đakrông - Giám đốc
14h00 Làm việc với UBND huyện Đakrông - Ban Giám đốc, QLKH, QLKHCNCS, KHTC
5
01/06
16h00 Dự mít tin hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 tại Cửa Tùng - PGĐ Bình
6
02/06
7h30 Dự Hội thi "Tuổi trẻ với công tác bảo vệ Môi trường" tại Hội trường Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị - PGĐ Thiềm
13h30 Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng Sở tại HT - Ban Giám đốc, Đảng ủy, Toàn thể ĐV khối VP Sở, thành phần mời
7
27/05
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch