2
22/05
8h00 Họp HĐND tỉnh khóa VII tại HT HĐND - Giám đốc
13h30 Họp HĐND tỉnh khóa VII tại HT HĐND - Giám đốc
3
23/05
7h30 Họp HĐND tỉnh khóa VII tại HT HĐND - Giám đốc
13h30 Họp HĐND tỉnh khóa VII tại HT HĐND - Giám đốc
14h00 Họp Hội đồng Khoa học tại BHXH tỉnh - PGĐ Thiềm
4
24/05
7h00 Đi Hướng Phùng - Giám đốc, KH-TC
13h30 Làm việc với Đại học KHTN tại phòng HT 305 về điện gió đảo Cồn Cỏ - PGĐ Thiềm, QLCN&TTCN
5
25/05
7h30 Họp Đảng ủy tại HT Sở - Đảng ủy
9h00 Làm việc với Stanley tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, các đ/c: T.Anh, Mỹ.Anh, thám, Long.
14h00 Làm việc với UBND huyện Cam Lộ tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, TTUD, QLKHCNCS
15h30 Thẩm định dự toán nhiệm vụ cơ sở của Gio Linh - Giám đốc, Tổ thẩm định
6
26/05
5h30 Đón Đoàn Hokkaido - Nhật tại sân bay Phú Bài - Huế - Giám đốc, KHTC
9h00 Làm việc với Đoàn Hokkaido tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, KHTC, TTUD.
10h00 Khảo sát thực tế tại Sa mù - Giám đốc, PGĐ Thiềm, KHTC, TTUD
13h00 Khảo sát thực tế tại Sa mù - Giám đốc, PGĐ Thiềm, KHTC, TTUD
7
27/05
8h30 Làm việc với Hokkaido-Nhật tại phòng khách QT UBND tỉnh - Giám đốc, PGĐ Thiềm, KH-TC, QLKH, TTUD
10h00 Tiễn đoàn Hokkaido-Nhật tại sân bay Phú Bài - Huế - Giám đốc, KHTC
14h00 Đại hội phiên thứ nhất Chi bộ Khối VP Sở tại phòng HT 305 - Toàn thể ĐV Khối VP Sở
2
22/05
8h00 Họp HĐND tỉnh khóa VII tại HT HĐND - Giám đốc
13h30 Họp HĐND tỉnh khóa VII tại HT HĐND - Giám đốc
3
23/05
7h30 Họp HĐND tỉnh khóa VII tại HT HĐND - Giám đốc
13h30 Họp HĐND tỉnh khóa VII tại HT HĐND - Giám đốc
14h00 Họp Hội đồng Khoa học tại BHXH tỉnh - PGĐ Thiềm
4
24/05
7h00 Đi Hướng Phùng - Giám đốc, KH-TC
13h30 Làm việc với Đại học KHTN tại phòng HT 305 về điện gió đảo Cồn Cỏ - PGĐ Thiềm, QLCN&TTCN
5
25/05
7h30 Họp Đảng ủy tại HT Sở - Đảng ủy
9h00 Làm việc với Stanley tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, các đ/c: T.Anh, Mỹ.Anh, thám, Long.
14h00 Làm việc với UBND huyện Cam Lộ tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, TTUD, QLKHCNCS
15h30 Thẩm định dự toán nhiệm vụ cơ sở của Gio Linh - Giám đốc, Tổ thẩm định
6
26/05
5h30 Đón Đoàn Hokkaido - Nhật tại sân bay Phú Bài - Huế - Giám đốc, KHTC
9h00 Làm việc với Đoàn Hokkaido tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, KHTC, TTUD.
10h00 Khảo sát thực tế tại Sa mù - Giám đốc, PGĐ Thiềm, KHTC, TTUD
13h00 Khảo sát thực tế tại Sa mù - Giám đốc, PGĐ Thiềm, KHTC, TTUD
7
27/05
8h30 Làm việc với Hokkaido-Nhật tại phòng khách QT UBND tỉnh - Giám đốc, PGĐ Thiềm, KH-TC, QLKH, TTUD
10h00 Tiễn đoàn Hokkaido-Nhật tại sân bay Phú Bài - Huế - Giám đốc, KHTC
14h00 Đại hội phiên thứ nhất Chi bộ Khối VP Sở tại phòng HT 305 - Toàn thể ĐV Khối VP Sở
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch